ReadyPlanet.com
dot dot
บริการตรวจสุขภาพ

 

ความจำเป็นที่ต้องตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่


ปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างรณรงค์และให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เป็นกระแสตื่นตัวในการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ นอกจากนี้
รัฐบาลเองได้มีความตระหนักและห่วงใยประชาชนวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศในการพัฒนา จึงได้มีการตราพระราชบัญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ซึ่งให้นายจ้าง ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกๆปี อย่างไรก็ตามการจะตรวจสุขภาพได้ต้องเดินทางมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาล

มีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่ด้วยภารกิจและขบวนการการทำงานบังคับ ทำให้ไม่สามารถปลีกเวลามารับการบริการ ณ โรงพยาบาลได้ และนอกจากนี้หากมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลก็จะต้องมารอรับบริการพร้อมกับผู้ป่วยอื่นๆ ทำให้ใช้เวลานาน และกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม


ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดตั้งโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ขึ้น โดยมุ่งให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างครบวงจร ณ ที่ตั้งของแต่ละองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร มิต้องเดินทางมา ณ โรงพยาบาล

 

ระบบการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของศูนย์ตรวจสุขภาพพอร์เฟคเฮลธ


การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่..... เรื่องยากที่คิดว่าง่าย

การให้บริการตรวจุสขภาพในสายตาของบุคคลทั่วไป หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์, พยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ที่ไม่ได้สัมผัสอย่างลึกซึ้งมักคิดว่าเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่จัดทีมบุคลากรเข้าไปให้บริการ จากนั้นดำเนินการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว 

หากแต่ในมือของผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญโดยตรงเช่นศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธแล้ว การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจแบบเคลื่อนที่ (Mobile Health Check-up) เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และต้องอาศัยการดูแล เอาใจใส่มากเสียยิ่งไปกว่าการตรวจแบบผู้เข้ารับการตรวจเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเสียอีก การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ ระบบที่แข็งแรงเท่านั้น ที่จะสามารถรองรับและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

ระบบการให้บริการ

การให้บริการของเพอร์เฟคเฮลธแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ

1. การเตรียมการ
ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธจะศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของผู้รับบริการ และรับทราบถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆในการตรวจครั้งที่ผ่านมา เพื่อวางแผนรองรับและป้องกันปัญหา เพื่อให้การบริการออกมาดีที่สุด และเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้สามารถให้บริการประชาสัมพันธ์ก่อนการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียง ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบทั้งป้ายประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย, intranet เป็นต้น

 

  

2. ณ วันตรวจสุขภาพ

ลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งออกแบบระบบการตรวจสุขภาพไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นระบบที่เราภาคภูมิใจ ผ่านการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งจนปัจจุบันมีความแข็งแรงพอที่จะสามารถรองรับการตรวจจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด จำนวนโปรแกรมการตรวจที่มากน้อยต่างกัน การตรวจหลายวันยาวนานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รายงานการใช้บริการได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการติดตามแผนการตรวจสุขภาพที่วางไว้ ในขณะเดียวกันสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การสลับสับเปลี่ยนของข้อมูล, การผิดพลาดจากมนุษย์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องสูงสุด

 

 

 • ทีมงานตรวจสุขภาพของศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสุขภาพเชิงองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งทีมงานมีประสบการณ์และทราบดีถึงความคาดหวังของผู้รับบริการอันแตกต่างอย่างมากระหว่างการตรวจสุขภาพและการตรวจรักษา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธโดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทีมงานของเพอร์เฟคเฮลธได้รับการปลูกฝัง-อบรมอย่างสมำเสมอในการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมีการอบรม-ทบทวนความรู้ในการตรวจสุขภาพ ทั้งความรู้ทางการแพทย์และทางอาชีวเวชศาสตร์ ให้ทีมงานมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 

ศักยภาพการบริการ

 •  ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการ ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถรักษาคุณภาพการตรวจทางห้องปฎิบัติการไว้ได้ครบถ้วน เนื่องจากสามารถ Mobile LAB ส่วนหนึ่งออกไปตรวจได้ที่หน้างานและสิ่งส่งตรวจจะถูกส่งกลับห้องปฏิบัติการ วัน-ต่อ-วัน
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธมีประสบการณ์ และตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในกลุ่มสำนักงาน ที่ต้องการความปราณีต, ละเอียดอ่อนในการให้บริการ และต้องสะดวกรวดเร็ว เพอร์เฟคเฮลธมีความคุ้นเคยในการให้บริการองค์กรใหญ่ๆ ที่มีพนักงานระดับ 10,000 คน ขึ้นไป เช่น บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด, บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธสามารถให้บริการผู้เข้ารับการตรวจได้เป็นจำนวนมากสูงสุดถึง 2,000 คน ต่อวัน
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธมีความเข้าใจและประสบการณ์ในการให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบสายพานการผลิต (Conveyor-typed Production) ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ และสามารถวางแผนการบริการเพื่อไม่ให้กระทบต่อ line การผลิต หรือกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นกะ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธสามารถ stand by ให้บริการตลอดเวลาทำงาน

 • การตรวจบางชนิดที่หน่วยงานอื่นๆ หรือโรงพยาบาลเองไม่สามารถ Mobile ไปตรวจได้ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธสามารถจัด Mobile unit ออกไปให้บริการได้ เช่น 
   • การตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมบูธเก็บเสียง (Audiometry with sound prove booth) 
   • การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง(Ultrasonography)
   • การตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก(Pelvic Examination & PAP Smear) 
   • การตรวจความหนาแน่นกระดูก(Bone Densitometry)

 

 

ทั้งนี้ไม่นับการตรวจพิเศษอื่นๆ ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถให้บริการแบบ Mobile ได้ตามปกติ เช่น เอกซเรย์เคลื่อนที่, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจสมรรถภาพปอด, การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (แบบทั่วไปและแบบอาชีวอนามัย) ฯลฯ

 

นอกจากนี้ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธยังมีนโยบายติดตามและควบคุมคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการของเมดิโปรด้วย จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งจะแจกให้กับพนักงานที่เข้ารับการตรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป


 

3. การบริการหลังการตรวจ


เก็บตก
เนื่องจากการให้บริการคนหมู่มาก อาจมีพนักงานบางท่านไม่สามารถเข้ารับการตรวจ ณ วันตรวจสุขภาพได้ 
ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธสามารถให้บริการตรวจสุขภาพแบบ walkin ซึ่งพนักงานสามารถเดินทางเข้าไปรับการตรวจเองได้ ณ ที่สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์และสาขาตลิ่งชัน ซึ่งเมดิโปรกำลังเร่งดำเนินการเปิดสาขามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

Counseling Clinic

 • เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพรอ์เฟคเฮลธสามารถจัดบุคลากรทางด้านการแพทย์ไปให้บริการให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจสุขภาพ เพื่อให้คำอธิบาย-แนะนำแก่พนักงาน ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ผลการตรวจส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ หากมีบางส่วนที่ผิดปกติ แต่ก็มักจะเป็นความผิดปกติที่ไม่ต้องรักษา แต่อาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภาพเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้น ผลการตรวจนั้นก็จะกลับมาปกติได้ ซึ่งสิ่งนี้เองนับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตรวจสุขภาพ เพราะหากทราบผลการตรวจแล้ว แต่ไม่มีการดูแลที่เหมาะสม การตรวจนั้นก็แทบจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย
 • สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติที่จะต้องรักษา หรือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม สามารถมารับการรักษาได้ที่สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์และสาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม หรือในกรณีที่ไม่สะดวก หรือมีแพทย์ประจำตัวอยู่แล้ว แพทย์ของศูนย์ตรวจสุขภาพเพรอ์เฟคเฮลธสามารถออกหนังสือส่งตัว (Medical Reference) เพื่อเป็นข้อมูลไปรับการรักษาต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นสถานพยาบาลใดก็ได้ หรือโรงพยาบาลสิทธิประกันสังคมก็ได้

รายงานผลการตรวจสุขภาพ

 • สามารถรายงานได้รวดเร็ว 1-3 สัปดาห์
 • ผลการตรวจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงานซึ่งถูกต้องทั้งเนื้อหา และมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์รับรองตามกฎหมาย
 • จัดทำรายงานสุขภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการตรวจเป็นหลัก โดยไม่ใช้ศัพท์แพทย์ยุ่งยาก มีคำแนะนำให้ และสามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้
 • การรายงานผลสำหรับองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ และสามารถรายงานได้ทั้งเป็นรูปเล่ม, หรือไฟล์ข้อมูลก็ได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนข้อมูลในการคำนวณ cost center เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำหรับองค์กรได้อีกด้วย

บทสรุป

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธ เป็นองค์กรที่มีพนักงานจำนวนพอสมควร 100กว่าชีวิตที่อยู่ร่วมกัน มุ่งมั่นที่ให้บริการและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะดำเนินงานอยู่ในธุรกิจนี้ได้ ย่อมต้องมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพอร์เฟคเฮลธโดยเมดิโปรได้ยึดถือเป็นนโยบายเสมอมาว่า เมื่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก มีชื่อเสียงหรือไม่ ได้ตกลงใช้บริการตรวจสุขภาพกับเรา นั่นคือ ลูกค้าได้มอบ "ความไว้วางใจ" ให้แก่เพอร์เฟคเฮลธโดยเมดิโปร ว่าจะเข้ามาดูแลพนักงานในองค์กรของเขาให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่ง "ความไว้วางใจ" นี้เอง ที่เพอร์เฟคเฮลธโดยเมดิโปรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจใดๆ ซึ่งศูนย์ตรวจสุขภาพเพอร์เฟคเฮลธจะต้องรักษาไว้ตลอดไปชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *


bulletHome
bulletPerfect Health's Job
dot
English
dot
dot
แผนที่ที่ตั้งของเพอร์เฟคเฮลธ
dot
bulletสำนักงานใหญ่
bulletสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
bulletสาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม
dot
เวชศาสตร์การท่องเที่ยว
dot
bulletISTM
dot
Web สุขภาพที่น่าสนใจ
dot
bulletsaksiri.org
bulletEmergency Medical Services (EMS)
bulletThai Heart Web
bulletthaiclinic.com
bulletHealthnet
bulletศูนย์วิทยาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
dot
Web ความปลอดภัยและอาชีวเวชศาสตร์
dot
bulletฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่มีใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย
bulletthaisafety
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletOSHA
bulletNIOSH
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)
dot
Web ประกันสุขภาพภาครัฐ
dot
bulletสปสช.
bulletสปสช.กทม.
bulletสำนักงานประกันสังคม
dot
Web งานทรัพยากรมนุษย์
dot
bulletthaihrm.com
bulletPMAT
bulletHR Center
dot
Friendly Links
dot
dot
Staff Only
dot
bulletWeb Maintenance
bulletPerfecthealth Web Mail
dot
Disclamation
dot
bulletGeneral Disclaimer
bulletMedical Disclaimer
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด 68/87 หมู่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2895-7577 โทรสาร 0-2895-7890